неГО тректерди ар бир жерге сала бермейк сосын Коля ондайынды кой ар бир жрге сала беруынды тек Музыка деген турГО соган сал!!!!